REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO NATURAZDROWIE.COM NALEŻĄCEGO DO Green Port Team Sp. z o.o.

Regulamin dotyczy następującego serwisu internetowego

www.Naturazdrowie.com

Zależy nam żeby wszyscy użytkownicy serwisu internetowego Naturazdrowie.com czuli się pewnie i bezpiecznie, dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz w jaki sposób może korzystać z Serwisu zgodnie z zasadami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Naturazdrowie.com jest 

Green Port Team Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, NIP: 524-276-03-90, REGON 146725164, KRS 0000465614 („Właściciel”, „Administrator”).

 1. Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z jego treścią.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na udostępnianiu:

Właściciel może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników,

Właściciel może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

Serwis służy także wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczanie tekstów, w tym wypowiedzi w ramach bloga lub zdjęć, wideo autorstwa użytkowników i publicznego udostępniania takich materiałów innym użytkownikom na stronach Serwisu.

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, komputera z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania przez Państwa dostępu do poczty elektronicznej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisów, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Serwisu 
 3. Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu.
 5. Użytkownikom Serwisu zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

 1. Informacje w Serwisie zamieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
 2. Wypowiedzi Użytkowników umieszczone w Serwisie wyrażają ich punkt widzenia.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
 5. Właściciel dokłada wszelkich starań, by umożliwić jak najlepszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych. Właściciel nie weryfikuje treści tych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje jakiekolwiek treści na innej stronie. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron. Właściciel zachęca do zapoznania się z regulaminami i polityką prywatności tych stron. 
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a)  przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu.

b) za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

 1. Właściciel dokłada starań aby wszystkie umieszczane w Serwisach przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe.
 2. Użytkownicy Serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 
 3. Użytkownicy Serwisu będący administratorami blogów oraz użytkownicy tworzący swoje profile społecznościowe ponoszą odpowiedzialność za wszystkie treści w nich zawarte.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Właściciel jest podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone, chyba że w treści zastrzeżono inaczej. W szczególności zastrzeżenie praw zawartości strony, jej projekt i układ poszczególnych stron Serwisu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są w ramach treści i utworów umieszczonych w Serwisie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 4. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Właściciela.
 5. Właściciel oświadcza, że nie zwraca materiałów niezamówionych.
 6. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów, na wszystkich polach eksploatacji.
 7. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały innym użytkownikom udziela tym użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na wszystkich polach eksploatacji.
 8. Właściciel zwraca uwagę, iż Użytkownik udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisie udostępnienia je nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i użytkowników Serwisu.
 9. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja w serwisie następuje poprzez: wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie adresu e-mail, pozwalającego na potwierdzenie rejestracji przez nowego użytkownika.
 2. Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu konieczne jest wysłanie do Właściciela dyspozycji usunięcia konta. Skutkiem tego nazwa użytkownika ulega dezaktywacja profil użytkownika przestaje istnie
 3. W celu usunięcia konta użytkownik może napisać do Właściciela na adres e-mail: arkadiusz.wrzos@naturazdrowie.com
 4. Jeżeli użytkownik narusza prawo lub Regulamin może nastąpić czasowe zablokowanie przez Właściciela konta użytkownika.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu: pisemnie lub na adres e-mail: arkadiusz.wrzos@naturazdrowie.com
 2. W reklamacji wystarczy podać informacje: kto składa reklamację, co jest przedmiotem reklamacji, adres do kontaktu z Użytkownikiem który składa reklamację.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Właściciel zachęca do zapoznania się z Polityką Prywatności Green Port Team Sp. z o.o.

 

 Regulamin Newslettera

Podanie adresu e-mail, zaznaczenia pola „Akceptuję regulamin Newslettera” oraz wciśnięcie „Zapisz się” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, tj. przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych od NaturaZdrowie.com / Green Porta Team sp.z.o.o , ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, NIP: 524-276-03-90.
 2. Przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Twoich danych osobowych jest NaturaZdrowie.com / Green Port Team sp. z o.o., ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, NIP: 245-276-03-90. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki drogą elektroniczną newslettera, tj. informacji handlowych od NaturaZdrowie.com / Green Port Team sp. z o.o., ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, NIP: 245-276-03-90.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja wyraźna oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych we wspomnianym celu. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci rezygnacji z newslettera przez użytkownika należy wykonać jedną z opcji:

Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aż do czasu jej skutecznego odwołania.

Dane nie będą przekazywane do innych odbiorców danych ani przekazane do państwa trzeciego. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.